Arrangement hos SUN med efterfølgende generalforsamling.

 
Bestyrelsesmøde før medlemsarrangement
======================================
Bestyrelsens beretning blev forberedt og medlemmer af bestyrelsen der ønskede at stille op til genvalg blev skrevet op. Novo Nordisk, KU, Risø og Global Connect indviligede i at genopstille.

Medlemsarrangement
==================
Der var mødt ca. 10 medlemmer op fra Dansk Grid-forum og 4-5 folk fra SUN.

Nicolas Olszowski der er i "SUN Education & Research" bød på SUNs vegne velkommen til arrangementet. Han kunne berette at man p.t. har et samarbejde med verdensbanken vedrørende uddannelsesprojekter i Afrika. Man har her arbejdet på at opbygge en moderne infrastruktur i Rwanda baseret på grid-løsninger. Den løst koblede model med få centrale servere har vist sig særdeles velegnet i et land hvor de lokale energi-resourcer er både begrænsede og upålidelige. Som oftest er eneste lokale elektricitetskilde solceller på et tag!

Torben Kling Petersen der har titel af Technical Ambassador gav herefter et overblik over SUNs satsninger indenfor Grid computing. SUN har en meget bred definition af grid teknologi der i følge dem dækker alle komponenter der via netværket kan samarbejde om at levere en form for service.

Indenfor den traditionelle del af High Performance Computing, dvs. talknusning vha. batch-afvikling og køsystemer, er grid efterhånden så veletableret at det nu er en hyldevare. Alle store leverandører er faktisk i stand til at levere særdeles velfungerende løsninger. SUN har p.t. et "utility grid" kørende i USA hvor man kan leje sig ind for $1 per CPU-time. En lignende service forventes snarest i EU. USA-linket er http://www.network.com.

De mere fremtidsorienterede Grid-satsninger dækker bla. over real-time grid, display grid og 3D grafik via grid.

Real-time grid
--------------
De nyeste versioner af grid-scheduleren er optimeret for også at kunne afvikle jobs af milli-sekunders varighed så det bliver muligt at køre interaktive applikationer på grid, også kaldet Desktop Grid. SUNs sun-ray terminaler eller andre terminal-lignende applikationer er eksempler på hvad man på den måde kan distribuere over et grid.

Display grid/visual grid
------------------------
En protokol for koordinering af grafik mellem maskiner muliggør at mange servere kan samarbejde om visualisering af enorme billeder. Et eksempel blev vist hvor en model af lillehjernen blev visualiseret i en opløsning på omkring 12.000 x 4.000 pixels vha. et antal servere og en 20-30 normale LCD-skærme sat op kant-mod-kant. Fordelen ved den ekstreme opløsning er at man let kan bevare både overblik og detaljer, også selv om man arbejder flere ved samme skærm, og at det desuden er langt billigere end et tilsvarende system baseret på højopløselige data-projektorer. Systemet bliver bla. brugt af designere i bilindustrien hvor f.ex. Jaguar angiver at have skåret seks måneder(!) af udviklingstiden på deres seneste model vha. denne slags højopløselig virtual prototyping.

3D server
---------
Et punkt hvor grid-systemer og terminaler stadig halter bagud er visualisering af 3D, f.ex. CAD/CAM. SUN arbejder p.t. på en løsning hvor man kan udnytte grafikkortet på serveren til at rendere 3D-grafikken før den sendes til terminalerne. Det kan indtil videre give en acceptabel performance, i hvert fald til præsentationer.

Vi takkede Torben for et særdeles spændende og levende indlæg hvor der var god spørgelyst undervejs fra deltagerne.


Generalforsamling
=================
Jan Holst Jensen blev valgt som ordstyrer og Brian Vinter fremlagde herefter bestyrelsens beretning.

Arrangementer
-------------
Vi har i året der gik haft tre arrangementer. Dette er et passende antal med den tid vi har til rådighed i bestyrelsen og den interesse der er fra medlemmernes side. Vi har været på besøg hos IBM i april 2005, været på studietur til CERN i september 2005 og har i dag generalforsamling hos SUN.

Kontingent
----------
Bestyrelsen foreslog at det årlige kontingent suspenderes indtil en senere generalforsamling beslutter at genindføre det. Indbetaling af et indmeldelsesgebyr på kr. 9.500 per firma/institution opretholdes. Baggrunden er regnskabet for 2005 der viser udgifter på kun kr. 5.600,- og et indestående på foreningens konto på 114.000,-. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Derudover var bestyrelsen i løbet af året blevet kontaktet af et enkelt-mands konsulentfirma der ville forhøre sig om individuelt medlemsskab. Personen har indbetalt kr. 200,- i indmeldelsesgebyr og bestyrelsen hørte medlemmerne om man kunne tilslutte sig et kontingent af denne størrelse for enkeltpersoner. I modsat fald ville personen få sine 200,- retur og ikke kunne blive medlem. Medlemmerne tilsluttede sig enstemmigt forslaget og man kan således nu blive medlem af foreningen som enkeltperson mod et indmeldelsesgebyr på kr. 200,-.

Udadvendte aktiviteter
----------------------
Foreningen har i år formået at leve op til den udadvendte del af formålsparagraffen gennem en skriftlig henvendelse til forskningsministeriet hvor man udtrykker sit håb om øget statslig støtte til udbyggelse af forskningsnettet.

Norge og Sverige har med interesse kigget på den danske model og forsøger nu at opbygge søster-organisationer til Dansk Grid-forum i de respektive lande.

Kommende arrangementer
----------------------
Bestyrelsen har forslag til efterårets arrangementer hos henholdsvis Oracle (om store data-grids) og Risø (om brug af grid-teknologi til beregning og udvikling af miljø-teknologi).

Den foreslåede konkurrence sidste år om bedste studenteropgave om Grid kunne ikke nås før studieturen til CERN og bestyrelsen foreslår derfor at den kommende bestyrelse tager denne op igen. SUN udtrykte velvilje mht. evt. at sponsere noget af præmien vha. hardware. Vi takker!

Valg af bestyrelse
------------------
Novo Nordisk, KU, Risø og Global Connect indvilgede i at genopstille til bestyrelsen. Josva Kleist fra AAU indvilgede i at opstille som suppleant og SUN indvilgede i at indtræde i bestyrelsen. Da der ikke var andre der var i stand til at opstille var de nævnte medlemmer hermed valgt. Bestyrelsen konstituerer sig snarest.

Ordstyreren takkede for god ro og orden og en særlig tak går til SUN for at have stillet talere og lokaler til rådighed og sørget for god forplejning.