Vedtægter for Dansk Grid Forum

 

§1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er "Dansk Grid-forum".

Stk. 2: Foreningens hjemsted er Danmark.


§2 Formål

Foreningens formål er:

- at fremme viden om og udviklingen af praktisk anvendelige Grid-teknologier
- at udbrede kendskabet til Grid-begreber i flest mulige videnskablige grene
- at fremme udveksling af viden om Grid-systemer blandt brugere, udviklere, forskere og leverandører
- at formidle en forståelse for Grid-begreber i den bredere offentlighed
- at skabe rammerne for praktiske eksperimenter med Grid-systemer
- at fremme studerendes medvirken i Grid-projekter
- at fremme deltagelsen i internationale Grid-fora


§3 Medlemskreds

Offentlige instanser, selvejende institutioner og virksomheder.

Stk. 2: Optages et eksempelvis et universitet eller et privat firma som medlem, kan samtlige ansatte og studerende med formel tilknytning til medlemmet deltage i foreningens aktiviteter.

Stk. 3: Medlemskab ophører når:

1. medlemmet skriftligt har opsagt sig medlemskab
2. medlemmet har været i restance i 3 måneder
3. medlemmet har handlet i strid med foreningens formål


§4 Økonomi

Det årlige kontingent og gebyrer, herunder indmeldelsesgebyrer, fastsættes af den ordinære generalforsamling.

Stk. 2: Kontingentet betales forud, senest den 31. januar.

Stk. 3: Ved indmelding i foreningen efter den 31. januar betales prorate pr. måned.

Stk. 4: Foreningen vil søge at få økonomien suppleret af donationer, fondsstøtte, sponsorater mv.


§5 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Stk. 2: Stemmeret har ethvert medlem som har været medlem af foreningen i minimum 2 måneder og ikke er i restance.

Stk. 3: Den ordinære generalforsamling afholdes i februar/marts måned.

Stk. 4: Den ordinære generalforsamling indkaldes skriftligt med en måneds varsel af bestyrelsen.

Stk. 5: Emner der ønskes behandles på mødet skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før mødet. Den endelige dagsorden udsendes skriftligt senest 7 dage før mødedatoen.

Stk. 6: Alle interesserede har adgang med taleret til mødet.

Stk. 7: Generalforsamlingen er beslutningsdygtig når minimum 50% af de stemmeberettigede medlemmer er til stede.

Stk. 8: I fald generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig på grund af manglende fremmøde, kan bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling, der er beslutningsdygtig uanset fremmøde. Det 2. møde indkaldes med mindst en uges varsel og samme dagsorden til afholdelse tidligst 14 dage og senest 6 uger efter det først indkaldte møde.

Stk. 9: Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindeligt stemmeflertal, dog undtaget §10 og §11 med mindre andet fremgår.

Stk. 10: Hvert medlem afgiver 1 stemme.

Stk. 11: Stemmeretten udøves af en af medlemmet udpeget repræsentant, der stemmer ved personligt fremmøde.

Stk. 12: Dirigenten på generalforsamlingen kan gennemføre begrænset taletid.

Stk. 13: Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal som minimum omfatte følgende punkter:

1. Formalia
2. Valg af dirigent.
3. Valg af referent.
4. Bestyrelsens beretning.
5. Forelæggelse ved bestyrelsen af regnskab og budget.
6. Kontingentfastsættelse + evt. gebyrer
7. Indkomne forslag.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
9. Valg af revisor som ikke besidder andre tillidshverv i foreningen.
10. Eventuelt.

Stk. 14: Over generalforsamlingens forhandlinger føres en protokol, der underskrives af bestyrelses-formanden, i dennes fravær af næstformanden, og af dirigenten. Protokollen er herefter et fuldgyldigt bevis for, hvad der er foregået på mødet. Protokollen er tilgængelig for alle medlemmer.


§6 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen indkalder hertil, eller når mindst 20% af medlemmerne ønsker et nærmere angivet emne behandlet på en ekstraordinær generalforsamling, eller når der på en tidligere generalforsamling er truffet beslutning herom.

Stk. 2: Det påhviler bestyrelsen at indkalde til ekstraordinær generalforsamling med mindst tre ugers varsel og angivelse af dagsorden.

Stk. 3: Den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig når minimum 50% af de stemmeberettigede medlemmer er til stede.


§7 Bestyrelsen

Bestyrelsen består af fem medlemmer, der vælges af og blandt generalforsamlingens stemmeberettigede medlemmer.

Stk. 2: Valgperioden er ét år.

Stk. 3: Der vælges to suppleanter til bestyrelsen, i prioriteret rækkefølge.

Stk.4: Bestyrelsen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflerhed, og er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk.5: Hvert bestyrelsesmedlem har én stemme.

Stk. 6: Suppleanterne har ret til at deltage i bestyrelsesmøderne med taleret, men uden stemmeret. Ved bestyrelsesmedlemmers afbud eller forfald træder suppleanterne ind i bestyrelsen i den rækkefølge, der blev fastlagt ved valget.

Stk. 7: Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, en næstformand samt en kasserer.

Stk. 8: Bestyrelsen arbejder uden vederlag fra foreningen.

Stk. 9: Bestyrelsen fører tilsyn med foreningens daglige ledelse. Bestyrelsen er beslutningsdygtig i alle sager, der angår foreningens virke, idet den dog til enhver tid er ansvarlig overfor generalforsamlingen.

Stk. 10: Bestyrelsen kan træffe beslutning om lønnet assistance af teknisk, økonomisk eller administrativ karakter.

Stk. 11: Ethvert foreningsmedlem har ret til at få et angivet emne sat på dagsordenen til behandling på førstkommende bestyrelsesmøde.

Stk. 12: Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden.

Stk. 13: Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Protokollen er herefter et fuldt ud gyldigt bevis for, hvad der er foregået. Protokollen er tilgængelig for ethvert medlem af foreningen.


§8 Tegningsregel

Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden.

Stk. 2: Ingen af foreningens medlemmer hæfter for foreningen påhvilende forpligtelser.


§9 Regnskab

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2: Senest en uge før den ordinære generalforsamling fremsendes et revideret regnskab til samtlige medlemmer


§10 Vedtægtsændringer

Forslag til ændringer af nærværende vedtægt behandles på generalforsamlingen under indkomne forslag. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

Stk. 2: Beslutning om vedtægtsændringer sker ved almindelig stemmeflertal forudsat, at mindst 3/4 af de stemmeberettigede medlemmer afgiver stemme. Afstemningen foregår skriftligt. Der kan ikke afgives brevstemme.

Stk. 3: Vedtægtsændringer skal bekendtgøres skriftligt til alle medlemmer senest en uge efter vedtagelsen.


§11 Foreningens ophør

Foreningen opløses ved en ekstraordinær generalforsamling med foreningens ophør som eneste punkt på dagsordenen.

Stk. 2: Ved foreningens opløsning fordeler generalforsamlingen formuen til formål, som er beslægtede med foreningens formål. Formuen kan ikke overgå til de enkelte medlemmer.